3E.

E. Hoe gaat een nieuwe release van de NLRS in z'n werk?

Een nieuwe versie van de NLRS, en nu? Aangezien de NLRS een open standaard is, moeten er nogal wat stappen worden doorlopen voordat een nieuwe versie gepubliceerd kan en mag worden. De procedure is kort samengevat als volgt:

  • Bepalen scope 
  • Vaststellen werkzaamheden in projectplannen
  • Uitvoeren werkzaamheden
  • Publieke consultatie
  • Verwerking uitkomsten publieke consultatie
  • Stemming stakeholders
  • Publicatie

In de volgende paragrafen wordt deze procedure (kort) uitgelegd.

Bepalen scope
Natuurlijk wordt er geen nieuwe versie uitgebracht als dit niet noodzakelijk is. Bij elke nieuwe versie wordt vooraf bepaald wat het belangrijkste doel is van deze versie. Hiermee wordt gewaarborgd dat de ontwikkeling van de NLRS gestructureerd en volgens een vooraf bepaalde richting plaatsvindt.

De scope van een nieuwe versie kan zijn dat er een nieuwe discipline wordt ‘toegevoegd’ aan de NLRS (zoals bij versie 2.5.2 waar de discipline MEP is toegevoegd), of dat de scope beperkt is tot bijvoorbeeld het verbeteren of uitbreiden van de documentatie (het hoofddoel bij de aankomende versie 3.0.1). 

Vaststellen ontwikkelstappen
Als een scope is vastgesteld moet deze worden vertaald in concrete ontwikkelstappen. Deze stappen worden vastgelegd in projectplannen. Een projectplan levert een concrete invulling van een (deel)taak, met hierbij een inschatting van tijdsduur en kosten. Ook wordt in een projectplan vastgelegd hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en of hiervoor een expertgroep moet worden opgetuigd.

De Revit Standards Foundation werkt met projectplannen, zodat eventuele kosten voor het beheer en onderhoud van de NLRS objectief en aantoonbaar worden vastgelegd en hiermee ook kunnen worden verantwoord naar de stakeholders.

Uitvoeren werkzaamheden
In de projectplannen wordt vastgelegd op welke wijze werkzaamheden worden uitgevoerd. Sommige zaken, zoals het onderhouden van de documentatie, voert de TC altijd zelf uit.  
Andere zaken, zoals het uitwerken van Family Guides of opnemen van nieuwe disciplines in de NLRS, gebeuren met behulp van een expertgroep. In deze expertgroepen zijn gebruikers uit verschillende vakgebieden samen verantwoordelijk voor het uitwerken van een specifiek onderwerp of onderdeel van de NLRS.

Na uitvoering van een projectplan wordt het resultaat aangeboden aan het bestuur zodat deze kan verifiëren of de geplande werkzaamheden conform budget en doelstelling gerealiseerd zijn.
Voor meer informatie over hoe een project aangevraagd en uitgevoerd kan worden, kunt u hier vinden.

Publieke consultatie
Nadat de nieuwe versie van de NLRS in concept is afgerond en dus alle bijbehorende projectplannen zijn uitgevoerd, kan deze het goedkeuringsproces voor publicatie ingaan.
Dit betekent dat de gebruikers van de NLRS een mening mogen geven over de nieuwe versie. Hiervoor gebruikt de stichting het format ‘publieke consultatie’. Bij een publieke consultatie wordt de nieuwe versie gepubliceerd en zal er gedurende een vooraf bepaalde tijdsduur (standaard 30 dagen) de mogelijkheid zijn voor iedereen om te reageren op de stukken.

LET OP: Om tijdens de publicatie te reageren hoeft u geen lid te zijn van de Revit Standards Foundation, de Revit GG of gebruiker van de NLRS of Revit. Iedereen die input wil leveren is van harte welkom!

Een publieke consultatie wordt door de stichting aangekondigd op verschillende manieren. Vanzelfsprekend via communicatiekanalen van de Revit Standards Foundation zelf, zoals de nieuwsbrief, de website en social media. Als partnerstandaard wordt ook via het BIM Loket gecommuniceerd over formele publicaties. Het Forum Standaardisatie wordt gekend hierin.
 
Verwerking uitkomsten publieke consultatie
De ontvangen reacties worden verzameld door de TC, besproken en verwerkt in een nieuwe versie. 
Alle ingekomen vragen/opmerkingen/toevoegingen worden in een centraal bestand verzameld. In dit bestand wordt ook vastgelegd wat de TC heeft gedaan met de input. Het verzameldocument wordt vervolgens ook weer gepubliceerd, samen met de geüpdatet versie van het publicatiedocument. Zo garandeert de Revit Standards Foundation maximale transparantie in de ontwikkeling van de NLRS.

Indien er door een partij input is geleverd en deze partij is het niet eens met de verwerking daarvan kan een klacht worden ingediend. Dit dient te gebeuren op de manier als beschreven in de klachtenprocedure. Deze procedure is hier te vinden.

Stemming stakeholders
Nadat alle ingekomen input is verwerkt, wordt een definitief concept van de nieuwe versie gepubliceerd. Hierop kan niet meer publiekelijk worden gereageerd. Het document wordt nu ter stemming gebracht onder de stakeholders van de stichting. 
Als de stakeholders tegen publicatie stemmen, gaat de TC met hen in overleg om te zien of er een manier is waarop eventuele bezwaren kunnen worden weggenomen. Enige aanpassingen die worden gemaakt naar aanleiding van dit overleg worden opnieuw gepubliceerd voor publieke consultatie.

Publicatie
Als al deze stappen zijn doorlopen wordt een definitieve versie gepubliceerd.