3D.

D. Hoe kan ik de NLRS laten uitbreiden?

Mist u nog zaken in de NLRS? In dat geval kunt u een projectaanvraag indienen. Een project kunt u aanvragen via het formulier onderaan deze pagina.

Enkele voorbeelden van recente projecten:

 • Een Family Guide voor een specifieke set objecten, zoals de Door Family Guide.
 • Aansluiting op een andere standaard zoals de Basis ILS Ontwerp en Engineering.
 • Realisatie van de internationale versie RS v.1.0.1.
 • Realisatie van de Onderwijsmodellen voor gebruik bij BIM in het onderwijs.

Als u een nieuw project wilt aanvragen is het goed rekening te houden met de volgende uitgangspunten:

 1. De NLRS is een open standaard. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om toevoegingen te doen op basis van gesloten/private oplossingen. Dit zou namelijk direct een probleem opleveren met het intellectuele eigendom van de toevoegingen. Ieder onderdeel van de NLRS wordt uitgebracht onder dezelfde licentie als het hoofddocument.
 2. De NLRS schrijft geen wijze van modelleren voor. Hoewel de Revit Standards Foundation begrijpt dat er behoefte is aan implementatie van de NLRS in concrete processen, tools en bibliotheken, behoort het leveren hiervan niet tot de doelstellingen. Dat neemt niet weg dat de stichting graag de implementatie van dergelijke ontwikkelingen ondersteund, mits zij voldoen aan de overige uitgangspunten.
 3. Een standaard wordt ontwikkeld voor alle gebruikers van de NLRS. Dit betekent dat ook de nieuwe uitbreidingen een breed draagvlak moeten hebben onder alle belanghebbenden en in beginsel niet afwijken van de bestaande structuren. 
 4. Het is belangrijk dat in een expertgroep wordt gevormd die een goede afspiegeling vormt van de belanghebbenden. Het is behulpzaam als een aanvraag wordt ingediend door een groep belanghebbenden die al een brede afspiegeling vormen. 

Als uw aanvraag voldoet aan bovenstaande uitgangspunten wordt deze in behandeling genomen door de Technische Commissie.
 

Hoe werkt een aanvraag?

Als u een projectaanvraag wilt indienen kunt u onderstaand formulier gebruiken. De TC beoordeelt uw aanvraag op de uitgangspunten en, ervan uitgaande dat uw aanvraag hieraan voldoet, bespreekt hoe uw aanvraag het beste ingevuld kan worden.

Na bespreking van uw aanvraag in de eerstvolgende TC-vergadering ontvangt u een terugkoppeling. De TC zet de besproken invulling om in een projectplan. Dit plan wordt ingediend bij het bestuur. Het bestuur moet goedkeuring geven op het projectplan, waarna de TC het uitvoert.
 

Wat staat er in een projectplan?

In een projectplan worden uw verzoek en de door de TC voorgestelde uitwerking ervan beschreven. Daarnaast beschrijft de TC hoe het project georganiseerd wordt. Normaal gesproken stelt de TC voor een expertgroep in te richten, die de inhoudelijke uitwerking van het projectplan verzorgt. De TC begeleidt dit proces organisatorisch en administratief. Het projectplan bevat tevens een inschatting van tijdsbesteding en bijbehorende kosten. Indien mogelijk wordt een milestoneplanning opgesteld. Dit laatste kan echter ook gebeuren nadat de expertgroep is ingevuld.
 

Wilt u onderdeel zijn van een expertgroep?

Als u een projectplan heeft ingediend, kunt u onderdeel worden van de expertgroep die uw plan gaat uitwerken. We gaan ervan uit dat u graag betrokken blijft bij de daadwerkelijke implementatie van uw verzoek. Maar hiernaast wordt voor iedere expertgroep ook een publieke aankondiging gedaan. Iedere belanghebbende kan zich hierop inschrijven.

Van deelnemers aan een expertgroep wordt een (tijds)inspanning verwacht. Ook buiten het reguliere vergaderschema zijn deelnemers bereid een deel van de uitwerking op zich te nemen.
 

Het project is klaar. En nu?

Als de expertgroep van mening is dat de oorspronkelijke vraag en het projectplan goed zijn ingevuld, wordt het resultaat ter beoordeling aangeleverd bij de Technische Commissie.
De TC kijkt naar de invulling van de oorspronkelijke vraag en het projectplan, inhoudelijk naar de aangeleverde resultaten en de aansluiting hiervan op de NLRS. De TC bespreekt de uitkomsten van deze analyse met de expertgroep. Indien nodig kan de expertgroep vervolgens de nodige wijzigingen of aanvullingen doen. Het uiteindelijke resultaat wordt volgens de procedure voor nieuwe releases behandeld. Lees hierover hier meer.

Aanvraagformulier nieuw project

Dit formulier is (nog) niet operationeel en om deze reden kunt u uw aanvraag doen van een nieuw project aan onze Technische Commissie via het e-mailadres: tc@revitstandards.org. Het zeer vriendelijke verzoek om de volgende onderdelen op te nemen in uw aanvraag voor een spoedige afhandeling van uw aanvraag:

 • Uw volledige naam
 • Uw bedrijfsnaam
 • Uw e-mail
 • Naam nieuw project
 • Omschrijving van het nieuwe project