Organisatie

Revit Standards Foundation is opgericht om een stabiel kader te scheppen waarbinnen de Revit Standards zich verder kunnen ontwikkelen en in stand kunnen worden gehouden.

De stichting bestaat uit:

De organisatie van de stichting ziet er als volgt uit:

Branchebrede vertegenwoordiging

Bij de organisatorische invulling van de stichting wordt het creëren van een zo breed mogelijk  draagvlak nagestreefd. Hierbij wordt gekeken naar vertegenwoordiging vanuit de verschillende disciplines van de stakeholders. De stakeholders kiezen leden uit hun midden de leden voor de Raad van Toezicht.

Dagelijks bestuur

De Raad van Toezicht kiest het Bestuur van de stichting. Voor het beheer van de standaard is een Technisch Commissie aangesteld door het Bestuur. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende branches. De leden van de Technische Commissie worden aangesteld op basis van hun technisch inhoudelijke kwaliteiten.

Expertgroepen

Een Expertgroep wordt gevormd op initiatief van de Stakeholders of de Technische Commissie. Een Expertgroep is van tijdelijke aard en werkt aan specifieke deelgebieden en of vraagstukken en bestaat uit experts op het relevante onderzoeksgebied. Een expertgroep wordt bij voorkeur samengesteld uit vertegenwoordiger van de Stakeholders maar kan ook experts bevatten van buiten de stichting.

Een Expertgroep wordt begeleid door de Technische Commissie en rapporteert aan de Technische Commissie. Wijzigings- of aanvullingsvoorstellen van de standaard vanuit de expertgroep worden door de Technische Commissie getoetst aan de bestaande standaard. De definitieve voorstellen worden door de Technische Commissie ter stemming voorgelegd aan alle Stakeholders.

Nadere informatie over de stichting vindt u in deze downloads: