Organisatie stichting

Stichting Revit Standards is opgericht om een stabiel kader te scheppen waarbinnen de Revit Standards zich verder kan ontwikkelen en in stand kan worden gehouden.

De stichting bestaat uit:

  • Raad van Toezicht
  • Bestuur
  • Technische commissie
  • Expertgroepen
  • Stakeholders (nationaal en internationaal)
  • Sponsoren en Donateurs

De organisatie van de stichting ziet er als volgt uit:

Branchebrede vertegenwoordiging

Bij de samenstelling van de verschillende lagen binnen de stichting wordt getracht een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Hierbij wordt gekeken naar de vertegenwoordiging van de verschillende disciplines van de stakeholders. De stakeholders kiezen leden uit hun midden voor de Raad van Toezicht.

Dagelijks bestuur

De Raad van Toezicht kiest het Bestuur van de Stichting Revit Standards. Voor de het beheer van de standaard wordt een Technisch Commissie aangesteld door het Bestuur. De Technische Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende branches. De leden van de technische Commissie worden aangesteld op basis van hun technisch inhoudelijke kwaliteiten.

Expertgroepen

Een Expertgroep wordt op initiatief vanuit de Stakeholders of de Technische Commissie gevormd. Een Expertgroep is van tijdelijke aard en werkt aan specifieke deelgebieden en of vraagstukken en bestaat uit experts op het relevante onderzoeksgebied. Een expertgroep wordt bij voorkeur samengesteld uit vertegenwoordiger van de Stakeholders maar kan ook experts bevatten van buiten de stichting.

Een Expertgroep wordt begeleid door en rapporteert aan de Technische Commissie. De voorstellen vanuit de expertgroep ter wijziging of aanvulling van de standaard worden door de Technische Commissie getoetst aan de bestaande standaard. De definitieve voorstellen worden vanuit de Technische Commissie voorgelegd ter stemming aan alle Stakeholders.

Nadere informatie over de stichting vind u in deze downloads: